שת

(ראה גם: אדם הראשון)

 

וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן תקרא את שמו שת, כי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. (בראשית ד כה)

ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. (שם ה ג)

אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת. (במדבר כד יז)

זהר:

מצד קין באים כל מדורים של מינים הרעים והרוחות השדים והמכשפים, מצד הבל נמשך בעולם יותר רחמים אבל לא בשלימות בדומה ליין טוב המעורב ביין הרע, והעולם לא נתתקן על ידו, עד שנולד שת והתיחסו אחריו כל הדורות של צדיקי העולם, ובו נתיסד העולם. (בראשית תנו)

אמר רבי יצחק כל הדורות שנשתכללו ובאו משת היו כולם צדיקים וחסידים, אחר כך נתפשטו בעולם והולידו בנים ולמדו אומנות העולם להשמיד עם רמחים וחרבות, כלומר שחיו על חרבם עד שבא נח ותקן להם תקון העולם... (שם תפא)

אחר מאה ושלשים שנה נתלבש האדם בקנאה ונזדווג באשתו והוליד בן וקרא שמו שת, בסוד סופי האותיות שבקשרי כ"ב אותיות החקוקות, (דהיינו הא"ב בצירוף היושר כמו שהן חקוקות לפניו שסופם ש"ת). רבי יהודה אומר השם שת הוא שנתלבש בגוף אחר בעולם, (דהיינו שנתלבש בשת), ועל כן נקרא שת, וזהו שכתוב כי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל.

וא"ר יהודה כתיב ויולד בדמותו כצלמו, מכאן נשמע שבנים האחרים (קין והבל) לא היו בדמותו, ורק זה שת היה בדמותו כצלמו בתקון הגוף ובתקון הנפש בארח מישור... (בראשית ב שמח)

משת נתייחסו כל דורות העולם, וכל צדיקי אמת שבעולם. אמר ר' יוסי אלו אותיות אחרונות שבתורה ש' ת' נמצאו שלמות, גם אחר שעבר אדם על כל אותיות התורה (דהיינו בחטא עץ הדעת הכולל לכל התורה), ובתשובה שעשה לפני רבונו נאחז באלו שתי אותיות ש' ת' (שנמצאו שלמות), ומאז חזרו הראשונות לאחור בסדר תשר"ק צפע"ס וכו'...

ומשום זה קרא לאותו הבן שנולד לו, שהוא בדמותו בצלמו בשם שת, שהם סיום האותיות דא"ב, (שנשארו לו), ולא נתקנו האותיות מקלקולם, עד שעמדו ישראל על הר סיני... (שם שעא, ועיין שם עוד)

אדם הראשון בשעה שבא הנחש ונתפתה על ידו, הנחש היה יכול לו, מהו הטעם, הוא משום שלא היה כח ועצמה לאדם הראשון, שעד עתה עוד לא נולד מי שהוא כח ועצמה שלו, ומי הוא כח ועצמה של אדם הראשון, הוא שת, שהיה בצורת אדם הראשון ממש, שכתוב, ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת, מהו בדמותו כצלמו, היינו שנולד מהול... (משפטים שטז)

כעין זה למטה, למטה מה כתוב, והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין, הק' (שרגלה נתלבשה בקליפות בסוד הכתוב ורגליה יורדות מות) התחילה להוליד במעיה (של חוה) בכח ותמיכה של אדם לאחר כך שכבר קבלה זוהמא מן קוף הזה, (כלומר תחילה בא נחש שהוא סוד ק' על חוה והטיל בה זוהמא, ואחר כך בא אדם עליה), ועל כן לא כתוב כאן ויולד, אלא (והאדם) ידע, ותהר ותלד, ויצא הפסולת בתוך הנקבה (חוה)...

כיון שנבררה הפסולת בקין, התחילו האותיות להוליד מסוד האותיות ש"ת, שהם תקון דכר ונוקבא בהסכמה ביחד, (כי ש' הוא ג' קוין דז"א שהוא דכר, והת' היא נקבה דהיינו מלכות), ואז כתוב ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת, ולא כתוב ותקרא (כמקודם, להורות) אשר קרא הוא ולא היא, ומה שכתוב מקודם לכן ותקרא, הוא מטעם שהשם שת, הוא תקון דכר ונוקבא ביחד שהיו בהסכמה ביחד. (תרומה תשס)

לאחר כך קנא ונתלבש בקנאה ונתחבר באשתו, והוליד את שת, זה הוא בדמותו בצלמו, מה שלא היה כן מקודם באלו בנים הראשונים שהיו מקודם לכן.

כי הנה בתחילה (לפני חוה) היתה לו התחברות אחרת, (דהיינו לילית), והעמידוהו. עד שבאה חוה שהתקין אותה הקב"ה לאדם, ונתחברו פנים בפנים, ועל כן כתוב לזאת יקרא אשה... (פקודי רו)

תאנא, אחר שנסתלקו קין והבל חזר אדם לאשתו ונתלבש ברוח אחר, והוליד את שת, מכאן נתיחסו דורות הצדיקים בעולם, והרבה הקב"ה חסד בעולם. ובכל אחד נולדה נקבה עמו לישוב העולם, כעין של מעלה... (אחרי שסט)

אמר רבי יוסי למה נאמר בשת, ויולד בדמותו כצלמו, ובקין ובהבל לא נאמר, א"ל רבי חייא קין והבל לא היו אלא להראות רמז עליון וסוד יקר, ולא באו שיתישב העולם מהם, אבל שת לא בא לעולם, אלא שישתלשל העולם ממנו, ומשום זה כתוב בדמותו כצלמו. (זהר חדש בראשית תתמד ועיין שם עוד)

כיון שלאחר כך בא ונולד שת, נמתק העולם בצדיקים וחסידים שהיו לאחר כך בעולם, (שיצא ממנו). ש"ת זה, הוא סיומו של האלף בית, (כי ש' ת' הן האותיות האחרונות של הא"ב), ואף על פי שהעולם נמתק לא הוסרו העקשות והרע מן העולם, אלא שנכנעו מפני צד האמונה, (דהיינו המלכות שנקראת אמונה), שהיא סיום האותיות, (כי סיום האותיות ק"ר ש"ת הן אותיות המלכות)... (שם שיר השירים קמד, ועיין שם עוד)

שת היה יסוד העולם, (דהיינו שממנו נתיסד העולם) בצדיקים וחסידים שיצאו ממנו לאחר כך, שת זה הוא סיום האלפא ביתא, וממנו חזרו האותיות (להיות כסדרן) ביושר, (ש' מקודם ואחר כך ת', ולא למפרע בסדר תשר"ק שהת' קודמת לש'). (שם רות שפה)

פרקי דר' אליעזר:

כתיב ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו (בראשית ה'), מכאן אתה למד שלא היה קין מזרעו ולא מדמותו ולא מצלמו של אדם, ולא מעשיו דומין למעשה הבל אחיו, עד שנולד שת שהיה מזרעו ודמותו ומעשיו דומין למעשה הבל אחיו, שנאמר ויולד בדמותו כצלמו. רבי ישמעאל אומר משת עלו ונתייחסו כל הבריות וכל דורות הצדיקים, ומקין עלו ונתייחסו כל דורות הרשעים הפושעים והמורדים... (פרק כב)

אבות דרבי נתן:

...אף שת יצא מהול, שנאמר ויולד בדמותו כצלמו. (ב ה)

מדרש תנחומא הקדום:

מה עשה הקב"ה נתן תאותה של חוה בלבו של אדם ושימש עמה וילדה שת, שנאמר ויחי אדם מאה ושלשים שנה ויולד בדמותו כצלמו (בראשית ה'), כיון שנולד שת, אמר אדם לבניי הראשונים לא הייתי מיחס, למה שהיו למאירה, אבל לזה אני מיחס מפני שהוא ראש תולדות, מנין ממה שקראו בענין, זה ספר תולדות וגו'. (בראשית כו)

ילקוט ראובני:

כאשר נסתלק קין והלך לו מן אדם וחוה שבו בתשובה, והסירו הבגדים הצואים מעליהם והולבשו מה שהופשטו ושב אצילות רוחני עליהם, אז עשו פרי הקדש אדון למעלה, זהו שת, ונתקיים העולם בזרע הקדש בלי שום זוהמא כלל, והוא עצמו הבל ונתכפר ענשו בהריגה... (בראשית)

רש"י:

כל בני שת - כל האומות שכולם יצאו מן שת בנו של אדם הראשון. (במדבר כד יז)

רמב"ן:

ויולד בדמותו כצלמו - ...פירש כאן שאף תולדותיו היו כן באותו הדמות המעולה, ולא אמר זה בקין והבל כי לא רצה להאריך בהם, אבל פירש כן בשת שהעולם הושתת ממנו או מפני שהאדם נברא בתכלית שלימות היצירה הגיד בשת כי היה כמוהו בכח וביופי. (בראשית ה ג)

מורה נבוכים:

וכל מי שקדמו לו מן הבנים לא הגיעה אליהם הצורה האנושית באמת, אשר היא צלם אדם ודמותו הנאמר עליה "בצלם אלקים ובדמותו". אמנם שת כאשר למדהו והבינהו ונמצא שלם השלימות האנושי אמר בו "ויולד בדמותו כצלמו"... (חלק א פרק ז)

ספר העקרים:

...ונשאר זה הדעת הנפסד בקין ובתולדותיו עד שנולד שת שהכיר היתרון שיש לאדם על הבעלי חיים, כמו שהכיר זה אדם אביו, ולזה נאמר עליו ויולד בדמותו כצלמו... ועל אלו השלש דעות מקין והבל ושת תמצא כל האנשים נחלקים לשלש כתות, כת תמשך לסברת קין ותחשוב עבודת האדמה עקר ותקנא במנהיגי המדינות ותחשוב להרוג אותם כמו שהרג קין את הבל, וכת תמשך לסברת הבל ותחשוב הנהגות המדינות עקר ויסכנו נפשם על זה כמו הבל ויחשבו זה עיקר שלמות האדם... וכת תמשך לסברת שת ותחשוב עבודת השי"ת עיקר ותמאס השררה ושאר ההצלחות. ולפי שהיתה דעת שת בלתי מושגת בתחלת הדעת לא היו הנמשכים אחריו רק יחידי סגולות... (מאמר ג פרק טו)

עקדה:

וידע את אשתו - ולא אמר כאן את חוה, כי אם האשה המשכלת, וילדו הבן הג'. אמנם לא הסכימו על ענין אחד, שחוה אמרה "תחת הבל", ישאיר מלאכת הרעיה באופן יותר חזק, ואדם קראו על שנולד בדמותו כצלמו... (בראשית ד כה)

מנורת המאור:

...והוא רמוז בתחלת התורה בשמות בני אדם הראשון, שנכתבו שמותם לרמוז איך הם מתחלפים מיני בני אדם, כי יש מהם שמתעסקים בקניית קרקעות ודברים קיימים, המשילם לקין, ואותם שמתעסקין באסיפת מטלטלין וממונות ותענוגים שהם הבלי עולם המשילם להבל, ואותם שהם מתעסקין בדברים שהם יסוד העולם ובריאתו וקיומו והשארותו המשילם לשת. ועל כן לא נתקיימה המציאות הגשמית כי אם בשת, והונח לו שם בשתי אותיות האחרונות, להעיד בו אל התכלית האחרונה, להראותינו כי כשם שנתקיימה לו המציאות הגשמית כך נתקיימה לו המציאות הרוחנית, רוצה לומר ההשארות, ועל זה נאמר עליו שנולד בצלם ודמות מה שלא נאמר על האחרים... (נר ג כלל י חלק ב פרק ג)

אברבנאל:

שת - חוה חשבה שיהיה כטבעה וכמו הבל ירדוף אחר המותרות, ואדם ידע בחכמתו שיהיה בדמותו בצלמו השכל וממנו יושתת העולם. וכדברי יוסיפון השביע את שת שהוא וזרעו לא יקחו מזרע קין שימחה. (בראשית ד כה)

ויראו בני האלהים - נראה לפרש שקרא בני שת השלם כך, ובנות האדם הן בנות קין עובד האדמה. (שם ו ב)

ספורנו:

ויולד בדמותו כצלמו - שהיה צדיק מן הראשונים, כי גם הבל לא הקריב עד שקדמו קין. (בראשית ה ג)

העמק דבר:

כי שת לי אלקים זרע אחר - ...ואינו דומה לו כלל, כי הבל שקע דעתו וזמנו בהבלים על כן אף על גב שלפי ערכו היה כך רצון ה', מכל מקום לא זכה שיהא קין עובד ומשמש את הבל, ומשום הכי המשילו הקב"ה על הבל ויצא מה שיצא, אבל לא כן שת, שהוא היה משקיע דעתו באלקות, ואם כן מצד הדין פטור מהליכות החיים כי כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, וגם אין לו פחד מאדם רע... על כן שמו שת... הוא לשון יסוד ועיקר, שהוא יסוד הבריאה, ואמר בלשון הקדש כי שת לי, שנאה לומר בלשון נופל על לשון, אף על גב שהוא מכוונה אחרת... (בראשית ד כה)